Älvdalens kyrka ligger intill Österdalälven i Älvdalen

Älvdalens kyrka ligger strax intill Österdalälven i Älvdalen. Huvudingången finns på västra sidan och går genom tornet. Dessutom finns sidoingångar mitt på långhusets nord- och sydsida. Kyrkorummet har en rektangulär planform. Vid dess östra sida finns ett halvrunt altarrum. Altarrummet avgränsas i öster av sju pelare i halvcirkel. Mellan pelarna finns genomgångar till den bakomliggande, likaså halvrunda sakristian. Innertaket i långhuset har tunnvalv, medan innertaket i altarrummet har ett hjälmvalv.

Såväl exteriör som interiör präglas framförallt av nyklassicismens formspråk. Åren 1903–05 vidtog en genomgripande restaurering efter förslag av arkitekt Rudolf Arborelius som i allt väsentligt präglar dess nuvarande utseende. Kyrkans ytterväggar spritputsades i lejongult; strävpelare, hörnlister och fönsteromfattningar slätputsades och avfärgades i vitt. Fönster-, dörröppningar samt takresningen förändrades. Den ljusa interiören kännetecknas framförallt i det genombrutna altarrummet, som avgränsas i öster med en bröstningsmur med ovanstående kolonner. Långhusets innertak har stomme av trä och är tunnvälvt, medan altarrummet täcks av ett hjälmvalv. Vid sekelskiftets restaurering erhöll den strama interiören en rik, dekorativ utsmyckning av väggar och valv i klassicerande stil, men även med inslag av jugend. Den fasta inredningen förnyades helt.

I tornet hänger tre kyrkklockor. Storklockan är äldst och göts 1855. Mellanklockan och lillklockan göts år 1903. Gamla mellanklockan, gjuten 1585, finns kvar och används som slagklocka i tornuret.Söder om kyrkan står en av Sveriges äldsta bevarade profana träbyggnader, kyrkhärbret i Älvdalen, som är dendrokronologiskt daterat till år 1285.

 

Församlingsexpeditionens telefon och besökstider:

Måndag, Onsdag, Torsdag och Fredag kl. 10.00 – 12.00
Växel: 0251-431 40
Kök/lokalbokningar: 0251-431 74

E-post:
alvdalen.pastorat@svenskakyrkan.se

Hemsida:
www.svenskakyrkan.se/alvdalen

Postadress:
Älvdalens församling
Box 105
796 22 Älvdalen.

Älvdalens kyrka ligger strax intill Österdalälven i Älvdalen. I tornet hänger tre kyrkklockor. Storklockan är äldst och göts 1855. Foto: Fredrik Larsson